Forretningsbetingelser

Betingelserne gælder for alle produktioner af Add Motion. Produktet beskrives i et tilsendt tilbud, hvor de nærmere vilkår og betingelser omkring ydelsen er beskrevet.

Tilbud/prisoverslag accepteres skriftlig, herunder bekræftelse pr. mail. Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato, og alle priser er eksklusiv moms og ekstraydelser.

Ekstra ydelser kan være f.eks.: Avanceret animationer, visuelle effekter m.m. Bliver der brug for animations grafik eller VFX “visuelle effekter”, vil der skulle aftales en tillægspris på det ønskede projekt.

Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres kunden snarest muligt.

Hvis ikke andet er aftalt er tilbuddet inkl. 1 gratis korrektur med rettelser af evt. fejl. Efterfølgende korrektur afregnes efter aftalt pris i tilsendt tilbud.

Ved overskridelse af tidsplan eller ved ændringer modtaget efter igangsætning af Post-Production (efter redigering) som skyldes forhold hos kunden, er Add Motion berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

Med mindre andet er aftalt leveres afsluttede projekter i form af et download link. Tekniske detaljer som f.eks. varighed, opløsning, framerate, lyd osv. vil fremgå af tilsendt tilbud.

Ved kundens overskridelse af aftalte deadlines for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører Add Motions ansvar for levering til tiden. Add Motion vil derefter bestræber sig på at indhente evt. forsinkelser.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Add Motion kan forlange en passende forudbetaling eller acontofaktura for igangværende arbejder månedligt, efter milepæle eller tidsforbrug. Hvis en ordre er af større omfang, så kan fakturering deles i to eller flere rater.

Evt. forudbetaling eller fakturering i rater, vil være forud aftalt og dermed også fremgå af tilbuddet.

Add Motion fakturerer projekter, når de er leveret til kunden eller efter aftale. Betalingsfrist fremgår af fakturaerne. Ved Forsinket betaling kan der forekomme forrentning.

Mener kunden at der skulle forekomme fejl i en faktura, reklameres der straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt over for Add Motion. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Kunden får alle rettigheder, der forekommer ingen begrænsninger i forhold til tid og geografi. Eneste begrænsning er overdragelse af materiale til tredjepart. Ønsker kunden at overdrage materialer til en tredjepart skal Add Motion spørges om lov.

Det er ikke tilladt at redigere i det leveret materiale. Skal der laves ændringer, skal Add Motion gøre det.

Under og efter samarbejdet har Add Motion ret til som led i markedsføring at bruge materialer som Add Motion har udviklet til Kunden. Er nogle materiale fortrolig og må ikke bruges er det kundens ansvar at gøre opmærksom på evt. tavshedspligt ift. forretningshemmeligheder.

Add Motion vil selvfølgelig agere efter sund fornuft, hvilket vil sige at hvis der laves projekter for kunder hvor Add Motion er bevidst om der er tale om produktnyheder som ikke er på markedet endnu, vil Add Motion ikke bruger materialerne før en officiel lancering.

Add Motion forpligter sig til at opbevare materiale i minimum 3 måneder. Som udgangspunkt sletter Add Motion ingen tidligere projekter. Ældre projekter vil som regel kunne fremskaffes da de vil blive arkiveret i Add Motions filarkiv ved afslutning af projekt.

Efter kundens korrektur og godkendelse af materialet, står kunden inde for at projektet er korrekt leveret.Det kundens ansvar at relevant lovgivning og branchekutymer overholdes.

Add Motions erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader af godkendte leverancer. Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for det pågældende projekt, ansvaret angår.

Aflyser kunden et shoot, kan der forekomme efter betaling, som vil ske efter følgende priser. Enkeltstående undtagelser kan forekomme hvis meget god grund kan fremlægges – aftales skriftligt pr. mail eller lign.

  • På dagen: 100 % vederlag
  • Dagen før (inden for alm. åbningstid): 50% vederlag
  • Min. 2 dage før: 25% vederlag
  • Min. 3 dage før: 15% vederlag

Add Motion kan inddrage andre videografer/fotografer til særlige opgaver, hvis det giver mening på den enkelte opgave. Bliver der brugt ekstern video/fotografer vil det fremgå af tilbuddet.

Hvis Force Majeure hænder, bortfalder ansvaret for opfyldelsen af Add Motions forpligtelser, såfremt Add Motion ikke har kontrol over sådanne ekstraordinære omstændigheder eller med rimelighed kunne eller burde have forudset. Påberåbelse af Force Majeure skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold, endvidere skal meddelelsen indeholde årsag, det forventede omfang og den forventede varighed af den manglende evne til at opfylde dennes forpligtelser.

Opdateret: 17.jan. 2023